Relatie Omgevingsvisie Stein

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is dit Mobiliteitsplan opgesteld in samenhang met de Omgevingsvisie Stein die momenteel wordt vormgegeven. De Omgevingsvisie Stein wordt het document van de gemeente dat leidend is voor alle plannen en activiteiten in het fysieke domein. De visie bevat de strategische en integrale langetermijnvisie. Het Mobiliteitsplan Stein is een eerste uitwerking van de visie in een programma voor het onderdeel mobiliteit. In het Mobiliteitsplan wordt de verbinding gelegd tussen mobiliteit en de beleidsvelden/-thema’s leefbaarheid, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, economie, duurzaamheid en het sociaal domein.

Figuur 1. Relatie omgevingsvisie Stein

Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie voor de Omgevingsvisie vastgesteld. Vervolgens heeft er beleids- en stakeholderanalyse plaatsgevonden en hebben bewoners hun inbreng kunnen leveren over wat zij belangrijk vinden met betrekking tot hun fysieke leefomgeving. Dit heeft geresulteerd in een bouwsteennotitie ten behoeve van de Omgevingsvisie waarin vijf thema’s zijn benoemd die verder worden uitgewerkt, welke is vastgesteld door de gemeente raad:

  • Sociale en vitale wijken en kernen

  • Een gezonde en veilige leefomgeving

  • Versterken van de unieke omgevingskwaliteiten

  • Een bereikbare en bedrijvige gemeente

  • Energietransitie

Deze vijf thema’s zijn in het Mobiliteitsplan Stein verder uitgewerkt.