Totstandkoming

Dit Mobiliteitsplan is het resultaat van een proces waarin bestaand beleid en toekomstige ontwikkelingen zijn gekoppeld aan wensen vanuit inwoners en overige stakeholders. Bij het opstellen van het Mobiliteitsplan zijn de gemeente, inwoners en organisaties binnen de gemeente op de volgende wijze betrokken:

  • Team Ruimte, vakgroep Verkeer en Mobiliteit – bestaande uit medewerkers van verkeer van de gemeente Stein. De vakgroep Verkeer en Mobiliteit geeft na vaststelling van het Mobiliteitsplan uitvoering aan het beleid.

  • Interne klankbordgroep – bestaande uit medewerkers van de gemeente Stein van verschillende beleidsvelden om de integraliteit van het Mobiliteitsplan te borgen.

  • Bewoners en stakeholders – Omdat de verkeersarrangementen middels een interactief proces met inwoners en andere belanghebbenden tot stand zijn gekomen, ligt er al een belangrijke basis voor het Mobiliteitsplan. Er is een beeld van wat er onder de inwoners leeft voor wat betreft concrete verkeersknelpunten en -wensen. De Omgevingswet ziet er op toe dat bij de totstandkoming van (nieuwe) plannen een vorm van participatie plaatsvindt. Middels een online enquête zijn inwoners en stakeholders gevraagd naar hun beelden en wensen over de toekomst van mobiliteit in de gemeente Stein. De resultaten van deze raadpleging zijn opgenomen in dit hoofdstuk.

  • College en Gemeenteraad – Het college en de gemeenteraad besluiten uiteindelijk over de vaststelling van het Mobiliteitsplan. In september 2020 is het mobiliteitsplan aan zowel het college als de gemeenteraad toegelicht. Opmerkingen en aanvullingen zijn integraal in het document verwerkt.