Uitwerking voetgangers

De kwaliteit van de voetpaden in de gemeente verdient in de verstedelijkte kernen Stein en Elsloo de meeste aandacht. De voorzieningen dienen goed toegankelijk te zijn voor iedereen, ook inwoners die slecht ter been zijn. Door de grotere dichtheid aan voorzieningen in de verstedelijkte kernen is het belangrijk dat dit allemaal goed bereikbaar is voor voetgangers. Voor de meeste wegen in Stein en Elsloo zijn aan weerszijde van de wegen voetgangersvoorzieningen aanwezig. Echter zijn er nog voldoende wegen waar geen voetgangersvoorzieningen aanwezig zijn. Dit is zowel in relatief nieuw ontwikkelde gebieden zoals rondom de Meexstraat, maar ook in oudere gebieden zoals Dirgelen. Bij onderhoud en herinrichting van de weg dient bij deze wegen rekening gehouden te worden met het bieden van meer ruimte aan de verkeersveiligheid van de voetganger. Met name richting voorzieningen. Ook hier wordt er vaak ruimte van het voetpad gebruikt voor geparkeerde voertuigen en is het vervolgens erg smal voor de voetganger. Met het inrichten van grotere en herkenbare langzaam verkeersstructuren (bijvoorbeeld tussen het Steinerbos via het centrum naar Oud-Stein of vanuit het centrum naar Nieuwdorp (Van Heldenplein)) maak je het wandelen (en fietsen) zichtbaar voor inwoners en bezoekers zodat zij gestimuleerd worden om vaker de auto te laten staan (bv. bezoek aan Steinerbos combineren met een bezoek aan het centrum).

Daarnaast wordt er in Stein veel gewandeld door toeristen. Zo is er de historische route Stein Elsloo of de route langs de Maas. Daarnaast scheidt de Maas Nederland van België en zijn er ook veel mooie ‘internationale’ wandelroutes. Om deze toeristische wandelaars veilig te laten wandelen dient ook dit netwerk versterkt te worden. Hierbij wordt ook extra aandacht gevestigd op de bewegwijzering die een aantrekkelijke wandelroute biedt. Dit versterkt de toeristische branche in de gemeente en verbetert de verkeersveiligheid.

Acties:

  • Bij de herontwikkeling van straten in Stein en Elsloo wordt ruimte aan de voetganger geboden ten koste van het autoverkeer en wordt aansluiting gezocht bij de bestaande en gewenste groenstructuren in wijken

  • Voetpaden aanleggen waar deze nog niet aanwezig zijn binnen de bebouwde kom (bijv. Meexstraat)

  • Verbeteren oversteekvoorzieningen bij gebiedsontsluitingswegen en gebieden met veel voorzieningen.

  • (Recreatief) wandelnetwerk kwalitatief verbeteren door het verhogen van het comfort, bewegwijzering en veiligheid van de routes.

  • Duurzame verbinding met België (wandelnetwerk)

Figuur 19. Voorbeeld: Dellevaetestraat, de voetpaden eindigen hier terwijl er wel ruimte is in de straat voor voorzieningen voor voetgangers.

Figuur 20. Voorbeeld: Koolweg, er zijn slechts aan een kant van de weg oversteekvoorzieningen. Op de afbeelding staat ook een voetganger te wachten om over te kunnen steken.