Relatie verkeersarrangementen

De gemeente heeft, middels een interactief proces met inwoners en andere belanghebbenden, de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan de Verkeersarrangementen. Een verkeersarrangement is een werkwijze om verkeersveiligheid op het niveau van een dorp of wijk aan te pakken. In essentie gaat het erom dat de mensen die hinder ondervinden van verkeersveiligheid en andere verkeersproblemen, ook meewerken aan het vinden van een oplossing van de problemen. Daarbij worden alle partijen betrokken die een deel van het probleem en/of een deel van de oplossing vormen. Bij de verkeersarrangementen uitvoerig onderzoek gedaan naar de ervaren verkeersproblemen en wensen van inwoners. . De resultaten van deze knelpunten en wensen hebben een plaats gekregen in dit mobiliteitsplan. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen wensen en ambities voor de langere termijn, meer algemene problemen en wensen voor de middellange termijn en concrete uitvoeringsprojecten. De wensen en ambities voor de langere termijn hebben een plek gekregen in de visie van het Mobiliteitsplan. Algemene wensen en knelpunten zijn per gebiedstypologie uitgewerkt (gebiedsgerichte uitwerking) en de uitvoeringsprojecten hebben hun plek in het Meerjaren Investeringsplan (MIP).

In onderstaande afbeelding is de verdeling van de opgehaalde informatie uit de verkeersarrangementen in relatie tot het Mobiliteitsplan weergegeven.

Figuur 2. Relatie Verkeersarrangementen Stein