Leeswijzer

Het Mobiliteitsplan Stein is een uitwerking van de Omgevingsvisie en sluit aan bij de ambities van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. In het volgende hoofdstuk zijn de ambities voor mobiliteit uitgewerkt op basis van de vijf thema’s zoals deze zijn benoemd in de Omgevingsvisie Stein. In de gebiedsgerichte uitwerking van het daarop volgende hoofdstuk worden de ambities en beleidslijnen per gebiedstypologie uitgewerkt voor de verschillende vervoerwijzen. Vervolgens staan de resultaten van de inwoners enquête uitgewerkt en in het laatste hoofdstuk is het Meerjaren Investeringsplan (MIP) beschreven.

In het menu aan de linkerzijde van deze pagina kunt u navigeren naar de verschillende onderdelen van het mobiliteitsplan van de gemeente Stein.