Uitwerking Autoverkeer en parkeren

De wegcategorieën (conform Duurzaam Veilig) geven de wegen binnen Stein elk een specifieke functie in het netwerk. De functie van een weg vraagt om een specifiek verkeersgedrag van de weggebruiker. Om dat gedrag bij de weggebruiker op te roepen zijn in Duurzaam Veilig duidelijke eisen aan inrichting, gebruik en functie van deze wegen vastgesteld. De Duurzaam Veilig inrichtingsprincipes zijn opgenomen in CROW publicatie 315.

Wanneer we kijken naar de ongeval cijfers scoort de gemeente Stein t.o.v. andere gemeenten in de regio relatief goed. De inrichting van de wegen voldoet echter niet overal waardoor niet het juiste gedrag bij de weggebruiker wordt opgeroepen en de verkeersveiligheid op specifieke punten in het geding komt. Snelheid verlagende maatregelen bij wegen waarbij de verkeersveiligheid in het geding komt door een overschrijding van de V85 met 10 km/uur. Wanneer de V85 met meer dan 10 km/uur wordt overschreden worden er in samenwerking met de bewoners en passend in de omgeving gekeken naar welke maatregelen genomen kunnen worden. Dit is mede afhankelijk van de functie van de weg zoals deze in de wegcategoriseringskaart is opgenomen.

Figuur 8. Wegencategorisering gemeente Stein

Het huidige parkeerbeleid met de bijbehorende parkeernormen is strenger dan de huidige CROW-normen waardoor er bij nieuwe ontwikkelingen meer parkeervoorzieningen privaat moeten worden ontwikkeld. Echter is het parkeerbeleid verouderd en wordt er binnen dit parkeerbeleid geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals deelmobiliteit en het plaatsen van laadpalen. Het huige parkeerbeleid dient eerst te worden verlengd waarna het parkeerbeleid de komende jaren geactualiseerd zal worden waarin deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen.

De volgende punten worden opgenomen in het nieuwe parkeerbeleidsplan:

  • Opnemen eisen deelmobiliteit en fietsparkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkeling in de gemeente.

  • Parkeerregulering (parkeerschijfzones, vergunninghoudersparkeren of betaald parkeren) toepassen in zones waar de parkeerdruk te hoog is om de parkeerdruk te verlagen en ruimte te creëren voor groen en andere functies op straat.

  • Parkeergelegenheid bij winkelgebieden faciliteren en sturen.

  • Opnemen eisen laadpalen bij nieuwe ontwikkeling in de gemeente.