Samenvatting

Het vigerende Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) had een looptijd tot 2018 en sloot niet meer aan bij de ontwikkelingen, wensen en behoeften op het gebied van mobiliteit in de gemeente Stein.

Inleiding

De aanleidingen voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan voor de gemeente Stein zijn divers.

Relatie Omgevingsvisie Stein

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is dit Mobiliteitsplan opgesteld in samenhang met de Omgevingsvisie Stein die momenteel wordt vormgegeven.

Relatie Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg hebben gezamenlijk hun ambities op het gebied van mobiliteit verwoord in de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Deze visie vormt de basis van het toekomstige regionale mobiliteitsbeleid in de regio.

Relatie verkeersarrangementen

De gemeente heeft, middels een interactief proces met inwoners en andere belanghebbenden, de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan de Verkeersarrangementen.

Totstandkoming

Dit Mobiliteitsplan is het resultaat van een proces waarin bestaand beleid en toekomstige ontwikkelingen zijn gekoppeld aan wensen vanuit inwoners en overige stakeholders.

Leeswijzer

Het Mobiliteitsplan Stein is een uitwerking van de Omgevingsvisie en sluit aan bij de ambities van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg.

Ambitie – Mobiliteit in de gemeente Stein – 2030

De vijf thema’s uit de bouwsteennotitie Omgevingsvisie zijn leidend voor ontwikkelingen in het fysieke domein, zo ook voor mobiliteit. In dit hoofdstuk zijn de ambities en opgaven ten aanzien van de vijf thema’s overgenomen uit de bouwsteennotitie.

Thema 1 Sociale en vitale wijken en kernen

Wat wil Stein bereiken met de Omgevingsvisie?

Thema 2 Een gezonde en veilige leefomgeving

Wat wil Stein bereiken met de Omgevingsvisie?

Toon meer resultaten