Uitwerking deelmobiliteit en innovatie

Naast het versterken van de mobiliteitsknooppunten dienen ook nieuwe innovaties de bereikbaarheid, leefbaarheid en auto onafhankelijkheid van de regio te verbeteren. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van deelmobiliteit zien we de transitie van een verkeerssysteem dat gericht is op verschillende, losstaande modaliteiten (auto, fiets, openbaar vervoer) naar een meer integraal mobiliteitssysteem waarbij meerdere modaliteiten gebruikt worden door een reiziger. Hierdoor ontstaat er meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor de reiziger. Deelsystemen bieden de mogelijkheid voor vraag gestuurde mobiliteit in verstedelijkte kernen. Doordat het aantal potentiele gebruikers in verstedelijkte kernen groter is, is een deelsysteem een mogelijk alternatief. Een term die hier vaak bij wordt genoemd is Mobility as a Service (MaaS). MaaS staat voor een mobiliteitsconcept waarbij de reiziger gebruik maakt van verschillende vervoersmodaliteiten via één digitaal platform (smartphone). De reiziger hoeft zich daarbij niet meer druk te maken over verschillende informatie-, reserverings- en betaalsystemen. Via het digitale platform maakt de reiziger via deelsystemen en overstappunten gebruik van verschillende vervoersmodaliteiten om van A naar B te komen.

Acties:

  • Waar mogelijk aansluiten bij een MaaS pilot.

  • Bij nieuwe ontwikkelingen ruimte reserveren voor deelauto’s;

  • Een deelauto pilot starten binnen de gemeente dat aansluit bij het deelauto systeem in de regio (e.g. gemeente Beek).

  • In de openbare ruimte specifieke plaatsen reserveren voor deelauto’s bij OV-knooppunten en centrale voorzieningen in het centrum.

  • Ruimte reserveren voor deelfietsen bij OV-knooppunten.