Thema 2 Een gezonde en veilige leefomgeving

Wat wil Stein bereiken met de Omgevingsvisie?

Stein wil een aantrekkelijke, gezonde en veilige woongemeente. Waarbij Stein de volksgezondheid beschermd, een gezonde levensstijl van bewoners wil stimuleren, een veilige leefomgeving wil bevorderen en schade aan het milieu wil voorkomen.

Wat zijn de opgaven voor Stein?

  • Water

  • Klimaatadaptatie

  • Bescherming volksgezondheid en milieu

  • Bevorderen veilige leefomgeving

  • Bevorderen van een (positief) gezonde leefstijl

Mobiliteit draagt bij aan deze ambitie en opgaven door:

Continue aandacht voor een veilige leefomgeving door het aanpakken van de verkeersveiligheid middels een risico-gestuurde aanpak (SPV)

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is een risico-gestuurde aanpak die het Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s samen met maatschappelijke partijen hebben vormgegeven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Door het in kaart brengen van risico’s en vervolgens maatregelen te nemen om de grootste risico’s te verminderen, wordt een veilige leefomgeving bevorderd.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030)

Het Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) beschrijft een vernieuwde visie op verkeersveiligheid. Overheden en maatschappelijke partijen zetten gezamenlijk in op een meer ‘risico gestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem (locaties, omstandigheden of gedragingen) proactief aan te pakken. Door de risicogestuurde aanpak wordt er niet alleen gekeken naar ongevalslocaties maar wordt er binnen het integrale mobiliteitssysteem gekeken naar de grootste risico’s. Waar verplaatsen zich de meeste verkeersdeelnemers? Waar verplaatsen zich kwetsbare verkeersdeelnemers (e.g. ouderen, naar school gaande kinderen etc.)? Waar is de infrastructuur onveilig ingericht? Waar zijn grote verschillen in de snelheid tussen weggebruikers? Etc.

Wegbeheerders maken hiervoor een risicoanalyse van het eigen wegennet en stellen vervolgens een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen op om de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken.

Als voorbeeld, op weg A rijden 10.000 voertuigen per dag en zijn 5 ongevallen gebeurd. Op weg B rijden 4000 voertuigen per dag en zijn 4 ongevallen gebeurd. Wanneer de klassieke ongevalsgerichte aanpak wordt gehanteerd zal weg A naar voren komen als meest onveilig, hier zijn immers meer ongevallen gebeurd. Wanneer we met de risicogestuurde aanpak naar het risico van de weg kijken zien we dat weg B het meest onveilig is. Daar is 1 ongeval gebeurt per 1000 voertuigen per dag terwijl dit op weg A 0.5 ongeval per 1000 voertuigen per dag was. De kans op een ongeval op weg B is dus 2x zo groot dan op weg A.

De risicogestuurde aanpak kijkt op een brede manier naar verkeersveiligheid en kijkt naar alle onderdelen van het integrale mobiliteitssysteem om op deze manier een continue aandacht te behouden op verkeersveiligheid.

Het beschermen van de volksgezondheid en het milieu door te voldoen aan de wettelijke normen voor geluid- en luchtkwaliteit voor verkeer

Door lucht- en geluidsoverlast van verkeer te beperken, dragen we bij aan een prettige en gezonde leefomgeving. In een onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de DOP’s (Kernoverleggen) naar fijnstof en geluid is gebleken dat de gemeente Stein binnen de wettelijke normen blijft. De meeste lucht- en geluidsoverlast binnen de gemeente wordt veroorzaakt door de grote doorgaande wegen zoals de A2 en de A76. De gemeente monitort deze overlast en onderneemt stappen in samenwerking met de regio en Rijkswaterstaat als de normen dreigen te worden overschreden.

Het bevorderen van een (positief) gezonde leefstijl door maatschappelijke voorzieningen goed bereikbaar te maken en het groen in de kernen met het buitengebied te verbinden voor wandelaars en fietsers

Mobiliteit kan bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl door bewoners vaker gebruik te laten maken van actieve vormen van mobiliteit (wandelen en fietsen) zowel in dagelijkse activiteiten als voor ontspanning. Door maatschappelijke voorzieningen zoals winkels, buurtcentra of (gezondheids)diensten goed bereikbaar te maken voor wandelaars en fietsers hebben mensen een alternatief voor de auto. De gemeente werkt samen met een inclusie panel die betrokken wordt bij herinrichting van de openbare ruimte. Op die manier wordt gewerkt aan het toegankelijk maken en houden van voorzieningen. Door de kernen te verbinden met het buitengebied door wandel- en/of fietspaden, worden bewoners gestimuleerd om meer te bewegen in het prachtige buitengebied van de gemeente en de mooie natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende snelheden van wandelaars, fietsers, e-bikers en wielrenners. Waar mogelijk worden aparte routes aangewezen.

De speed pedelec op het fietspad?

De opkomst van nieuwe innovaties op het gebied van fiets maakt dat de discussie oplaait waar deze nieuwe vervoersmiddelen een plek krijgen op de weg. De speed pedelec is een snelle e-bike die maximaal 45 kilometer per uur kan rijden en is daarmee een goed en duurzaam alternatief voor forenzen. Gezien de maximale snelheid heeft de fiets een brommerstatus, wat betekent dat ze binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten. De BOVAG is van mening dat het niet veilig is om met deze fiets tussen de auto’s, bussen en vrachtwagens te rijden. De Fietsersbond is juist van mening dat de speed pedelec niet thuishoort op het fietspad in de bebouwde kom, want daar fietsen de meest kwetsbare fietsers: kinderen en ouderen. Kortom, de perfecte locatie van dit nieuwe vervoersmiddel is er nog niet.

Om deze speedpedelecs tegemoet te kunnen komen kunnen fietspaden worden omgeturnd tot bromfietspaden, zodat de speed pedelec er op mag. Daarnaast is educatie een belangrijk onderdeel om het gebruik van deze speed pedelecs veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Het is dus maatwerk binnen de gemeente om te bepalen waar de speed pedelec op de weg moet en waar op het fietspad.