Uitwerking landbouwverkeer

In het buitengebied is er sprake van landbouwverkeer. Dit kan, in combinatie met lokaal en toeristisch verkeer, zorgen voor hinder en leiden tot verkeersonveilige situaties. Om het landbouwverkeer beter te faciliteren is door de provincie Limburg, in samenwerking met alle gemeenten, Cumela en de LLTB, een kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer opgesteld. Het doel van de netwerkkaart voor landbouwverkeer is het faciliteren en bundelen van landbouwverkeer op de routes die daarvoor het meest geschikt zijn. Landbouwverkeer dient zoveel als mogelijk op de hoogst beschikbare wegcategorie te worden afgewikkeld. Op stroomwegen (100/120/130 km/h) worden landbouwvoertuigen uit oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming niet toegelaten (= bestaand beleid). Ook ‘bovenregionale’ gebiedsontsluitingswegen zijn of worden vanuit ‘doorstromingsperspectief’ gesloten verklaard. Voor de andere ontwerpeisen dient er aangesloten te worden bij de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld voor het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Limburg.

Figuur 10. Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Limburg