Huidige mobiliteitsgedrag

Om inzicht te krijgen in het huidige mobiliteitsgedrag van de inwoners in Stein hebben de ondervraagden inzicht gegeven in het gebruik van hun vervoersmodaliteiten per bestemmingsdoeleind. Hierbij is onderzocht met welke modaliteit de inwoners van Stein naar hun werk, voorzieningen en recreatie reizen en met welke modaliteit ze hun kinderen naar school brengen.

Naar werk

In onderstaande grafiek is per vervoersmodaliteit aangegeven of de inwoners in Stein dit vervoersmiddel bijna (nooit), soms, regelmatig, vaak of (bijna) altijd gebruiken om naar hun werk te reizen. Zoals zichtbaar in onderstaande resultaten wordt de gewone fiets- en de elektrische fiets soms gebruikt om naar het werk te reizen maar wordt de privé auto het meest gebruikt. 46.5% van de ondervraagden gebruikt (bijna) hiervoor altijd de privé auto. Daarnaast geeft ook nog 10% van de ondervraagden aan soms met het openbaar vervoer naar hun werk te reizen. Daarnaast is het opvallend dat slechts een klein aandeel (8%) vaak de leaseauto te gebruiken.

Figuur 23. Gebruik vervoersmodaliteit werk

Kinderen naar school

De inwoners zijn ook bevraagd naar de modaliteit waarmee ze hun kinderen naar school brengen indien dit van toepassing is. Hierbij wordt er door de meeste inwoners naar school gewandeld of gefietst en soms wordt de privé auto gepakt om de kinderen naar school te brengen.

Figuur 24. Gebruik vervoersmodaliteit om kinderen naar school te brengen

Voorzieningen

Ook zijn de inwoners bevraagd hoe vaak zij onderstaande modaliteiten gebruiken om voorzieningen (zoals supermarkt of apotheek) te bereiken. Hierbij wordt het duidelijk dat de inwoners veelal de auto pakken. Er wordt soms gewandeld of gefietst, maar het grootste aandeel (48%) gebruikt vaak of (bijna) altijd de privé auto om naar de supermarkt of apotheek te gaan.

Figuur 25. Gebruik vervoersmodaliteit voorzieningen

Recreatie

Net zoals bij de andere reisdoeleinden zien we ook bij recreatie dat de privéauto het grootste aandeel heeft. 38% van de ondervraagden geeft aan altijd de privéauto te gebruiken om te recreëren. Daarnaast wordt er ook nog soms gewandeld of gefietst. Opvallend in deze categorie is dat net als bij werk ca. 10% soms het openbaar vervoer pakt.

Figuur 26. Gebruik vervoersmodaliteit recreatie

Conclusie huidig reisgedrag

De inwoners van de gemeente Stein gebruiken het meest de privéauto om te reizen. Of ze nu naar hun werk reizen, de supermarkt of gaan recreëren, de privé auto is de populairste modaliteit. Zelfs bij het naar school brengen van hun kinderen wordt nog regelmatig de privé auto gepakt. In de CBS opendata over de nabijheid van voorzieningen zien we bijvoorbeeld dat voor de gemeente Stein de gemiddelde afstand tot een grote supermarkt ca. 900 meter en tot een apotheek ca 1.5 km (CBS StatLine, 2019). Beide afstanden kunnen makkelijk met de fiets worden afgelegd. Toch geeft ca. 50% van de ondervraagden aan nooit met de fiets te gaan. Ook de basisscholen zijn in de gemeente op ca. 800 meter (CBS StatLine, 2019). Voor de veiligheid van de schoolomgeving, de leefbaarheid en gezondheid van het kind is het wenselijk dat ouders dit lopen of fietsen met hun kinderen. Echter geeft nog steeds ca. 30% aan om soms met de privé auto de kinderen naar school te brengen. Gelukkig geeft ook 18% aan altijd te lopen en ca. 7% altijd te fietsen.

Een punt dat opvalt is dat slechts een relatief klein aandeel van de inwoners een leaseauto heeft. 87% heeft aangegeven nooit met een leaseauto naar het werk te gaan. Dit percentrage heeft dus waarschijnlijk niet de beschikking over een leaseauto. Doordat wel een erg groot aandeel de privé auto gebruikt om naar het werk te gaan is hier ook de mogelijkheid om vanuit de bedrijven duurzaam/gezond mobiliteitsgedrag te stimuleren.

Uit deze analyse wordt het duidelijk dat de privéauto vaker wordt gepakt dan dat noodzakelijk is en dat er de mogelijkheid is om de inwoners te stimuleren om duurzaam en actief te reizen.