Samenvatting

Het vigerende Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) had een looptijd tot 2018 en sloot niet meer aan bij de ontwikkelingen, wensen en behoeften op het gebied van mobiliteit in de gemeente Stein. Daarnaast heeft de gemeente in de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan de Verkeersarrangementen. Hiermee is, samen met inwoners en belanghebbenden, concrete invulling gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door specifieke verkeersknelpunten aan te pakken in de gemeente. De lange termijn projecten uit deze aanpak, alsmede de vastgestelde uitgangspunten uit de mobiliteitsvisie Zuid-Limburg en de omgevingsvisie Stein zijn onderdeel van dit nieuwe Mobiliteitsplan.

De vijf thema’s uit de bouwsteennotitie Omgevingsvisie zijn leidend voor ontwikkelingen in het fysieke domein in de gemeente Stein, zo ook voor mobiliteit. Deze ambities en opgaven zijn voor dit Mobiliteitsplan overgenomen uit de bouwsteennotitie. Vervolgens is beschreven op welke wijze mobiliteit een bijdrage kan leveren aan het realiseren van deze ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie. Hiervoor zijn beleidslijnen geformuleerd. . In onderstaand overzicht staat per thema uit de Omgevingsvisie op welke wijze de beleidslijnen uit het Mobiliteitsplan bijdragen aan de ambities van de gemeente.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Sociale en vitale wijken en kernen:

  • Het faciliteren en stimuleren van ontmoeten en verbinden door het toepassen van het STOMP ontwerpprincipe in de kernen

  • Het borgen van de bereikbaarheid tussen kernen onderling door de afhankelijkheid van de eigen auto te verkleinen

Een gezonde en veilige leefomgeving:

  • Continue aandacht voor een veilige leefomgeving door het aanpakken van de verkeersveiligheid middels een risico-gestuurde aanpak (SPV)

  • Het beschermen van de volksgezondheid en het milieu door te voldoen aan de wettelijke normen voor geluid- en luchtkwaliteit voor verkeer

  • Het bevorderen van een (positief) gezonde leefstijl door maatschappelijke voorzieningen goed bereikbaar te maken en het groen in de kernen met het buitengebied te verbinden voor wandelaars en fietsers

Unieke omgevingskwaliteiten:

  • Het versterken van de toeristische infrastructuur door het realiseren van een grensoverschrijdend kwalitatief recreatief fiets- en wandelnetwerk

  • Het faciliteren van de landbouw door het aanwijzen van een landbouwroutenetwerk

Een bereikbare en bedrijvige gemeente:

  • Het ondersteunen van de economische clusters door het optimaliseren van de multimodale bereikbaarheid

Energietransitie:

  • Het verminderen van de CO2-uitstoot door het vergroten van het aandeel duurzame vervoerwijzen (modal shift) en het verduurzamen van de automobiliteit

De gemeente Stein is een gemeente met diverse typen gebieden. . De ambities en beleidslijnen zijn voor de verschillende gebiedstypologieën concreet uitgewerkt in acties. Binnen deze gebiedsgerichte uitwerking is onderscheid gemaakt in de typologieën: dorpslint, landelijke kern, stedelijke kern en bedrijven terreinen. In de gebiedsgerichte uitwerking is per vervoerwijze beschreven wat de gemeente de komende jaren doet om uitvoering te geven aan het mobiliteitsbeleid.

De Omgevingswet ziet er op toe dat bij de totstandkoming van (nieuwe) plannen een vorm van participatie plaatsvindt. Middels een online enquête zijn inwoners en stakeholders gevraagd naar hun beelden en wensen over de toekomst van mobiliteit in de gemeente Stein. In de gebiedsgerichte uitwerking is op basis van de resultaten van deze raadpleging richting gegeven aan de activiteiten die de gemeente gaat oppakken.

De ambities, beleidslijnen en gebiedsgerichte uitwerking hebben geleid tot een concrete invulling van het Meerjaren Investerings Plan (MIP). In dit MIP zijn de projecten uit de verkeersarrangementen alsmede onderzoeken, plannen en projecten die voort komen uit het Mobiliteitsplan opgenomen. Met het MIP wordt invulling gegeven aan het realiseren van het nieuwe mobiliteitsbeleid en wordt er gewerkt aan de toekomst van de gemeente Stein.

Dat maakt Stein voor mij: Rustig en goed bereikbaar in een duurzame woonomgeving