Uitwerking autoverkeer en parkeren

In de dorpslinten staat parkeren vaak op gespannen voet met voetgangersvoorzieningen. uit de bewonersavonden van de de verkeersarrangementen in Nattenhoven, Berg aan de Maas, Meers en Maasband kwam regelmatig naar voren dat er te weinig parkeervoorzieningen zijn of dat er op het trottoir geparkeerd wordt. Vanuit de STOMP ontwerpprincipes zou de voetganger in de openbare ruimte voorrang moeten krijgen t.o.v. de auto, met name in woongebieden. Echter, zolang de autoafhankelijkheid in dorpslinten nog in grote mate aanwezig is, is het in relatie met de bereikbaarheid ook belangrijk voldoende ruimte te bieden aan de auto. Daarom wordt er altijd maatwerk geboden bij dergelijke vraagstukken. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij de cultuurhistorie, woonkwaliteit en bebouwingsdichtheid zodat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Hierbij kan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar parkeervoorzieningen centraal in te richten.

Figuur 14. Voorbeeld: Berger Maasstraat: Auto’s parkeren extra van weg af i.v.m. smalle doorgang waardoor de al smalle trottoirs nog smaller worden.

Acties:

  • Richtlijnen ontwikkelen voor het op straat parkeren of het inrichten van parkeervakken zodat daar binnen de gemeente eenduidigheid over ontstaat. Dit wordt opgenomen in het nieuwe parkeerbeleidsplan.

  • Waar mogelijk worden de parkeeroplossing buiten het straatbeeld gevonden om de cultuurhistorische en landschappelijke woonkwaliteiten te waarborgen. Hierbij wordt uitgegaan van het STOMP-principe.

  • De aandachtspunten uit de verkeersarrangementen oppakken en verbeteren.